spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΆσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΦΕΚ Β’ 2453 26/6/2019

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α ́ 208), όπως ισχύει. 2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ τος 63/2005 (Α ́ 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α ́ 145). 4. Την 22631 οικ./17.4.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,..» (Β ́ 1450). 5. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́ 2168). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 347, 350 παρ. 1, 354, 355, 356 και 358 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ- γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», (Α ́ 147) όπως ισχύουν. 7. Την με αριθ. 13/1.8.2017 Πράξη Υπουργικού Συμ- βουλίου (ΥΟΔΔ 381) περί διορισμού του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

  1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 57/2017 «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». (Α ́ 88) 9. Το με αριθ. πρωτ. 207/28.3.2019 έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 10. Τη με αριθ. εγγραφής 44/20.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΦΜΓ46Μ4Χ7-ΗΥΠ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης και 11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ευρώ, η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600,00) ευρώ περίπου, ποσό που θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α.Ε.:00.0219.0001), για καθένα δε από τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Αρχής, οικείου οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών, σε ένα (1) άτομο.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 16η Ιουνίου και την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Γραφείο Προέδρου (Τμήμα Πρωτοκόλλου) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, εντός δέκα (10) ημε ρών από την επομένη της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Αρχή, με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Το όνομα του επιλεγόμενου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου, σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης
του απασχολούμενου ασκούμενου δικηγόρου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η αμοιβή του ασκουμένου δικηγόρου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Lawjobs