Αυστηροποιούνται οι κανόνες προστασίας του ανταγωνισμού

0

Ευνοϊκότερου χειρισμού θα τυγχάνουν στο εξής εκτός από νομικά και φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε καρτέλ, εφόσον συνεργάζονται με τις αρχές καταγγέλλοντας παράνομες συμπεριφορές. Επιπλέον, οι νέες ποινές που προβλέπεται ότι θα επιβάλλονται στους μετέχοντες σε καρτέλ θα φτάνουν τα δύο χρόνια φυλάκισης, από έξι μήνες που ισχύει σήμερα, ενώ τα πρόστιμα ενδέχεται να αγγίζουν και το ένα εκατομμύριο από 150 χιλιάδες, υπό το ισχύον καθεστώς. Οι επίμαχες διατάξεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου περί ανταγωνισμού που έχει ήδη συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Επιπλέον, υπό τον στενότερο έλεγχο του αρμόδιου υπουργού τίθεται και η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς θα υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία που της ζητείται αλλά και να εξετάζει κατά προτεραιότητα όποια υπόθεση της υποδειχθεί.
Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής αυξάνονται από 9 σε 12 και οι εισηγητές από τέσσερις σε πένε, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Θεσπίζεται και θέση αντιπροέδρου η οποία θα πληρώνεται, όπως άλλωστε και εκείνη του Προέδρου κατόπιν διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Με στόχο την επιτάχυνση της λειτουργίας της Επιτροπής, καταργείται η υποχρέωση να γνωστοποιούνται οι μικρές συμπράξεις και συγχωνεύσεις (πρώην άρθρα 4α και 21), ενώ καθορίζονται σύντομες προθεσμίες (3-6 μήνες) για το χειρισμό καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Σχόλια