Αυστηρότερες ποινές για την απάτη και την πλαστογραφία

0

Πιο αυστηρές ποινές για την απάτη και την πλαστογραφία στις επιταγές, τις πιστωτικές κάρτες και τις συναλλαγματικές προβλέπει σχέδιο νόμου που καταρτίζεται. Οι πιο αυστηρές ποινές θα ισχύουν και για τα αδικήματα μέσω Διαδικτύου.

Το σχέδιο νόμου ουσιαστικά ενσωματώνει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική νομοθεσία, ενώ προβλέπει και πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις, αν οι πράξεις αυτές τελούνται από υπάλληλο ή εταιρεία, όπως πρόστιμο, αφαίρεση προσωρινή ή οριστική της αδείας λειτουργίας, αποκλεισμό προσωρινό ή οριστικό από δημόσιους διαγωνισμούς κ.ά.

Σχόλια