Αυτόματα θα αναγνωρίζονται στο εξής, υπό προϋποθέσεις, τα πτυχία Νομικής πανεπιστημίων από τον ΔΟΑΤΑΠ

0

Αντίθετη προς τις αρχές του ΕΕ παραδέχθηκε ο ΔΟΑΤΑΠ ότι ήταν η εξέταση μαθημάτων που επέβαλε στους κατόχους πτυχίων νομικής ομοταγών γαλλικών πανεπιστημίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτικό 70/2-7-10 του Δ0.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, «Τα γαλλικά πανεπιστήμια έχουν πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων με κύρια υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των νομικών σπουδών ανάλογο με αυτό των ελληνικών ΑΕΙ. Η φοίτηση στα περισσότερα είναι ακόμη τετραετής (3+1), ενώ σε άλλα πενταετής, με κύκλο σπουδών που καταλήγει σε διπλώματα Master. Δεδομένου ότι το γαλλικό και το ελληνικό δίκαιο έχουν την κοινή βάση το ρωμαϊκό και οι αρχές του Συντάγματός μας είναι εμπνευσμένες από τις αρχές της γαλλικής επανάστασης και του γαλλικού διαφωτισμού οι πτυχιούχοι των γαλλικών ΑΕΙ έχουν ανάλογη γνώση του συνταγματικού, αστικού, ποινικού και δικονομικού δικαίου. Σε ό,τι αφορά το δίκαιο της ΕΕ τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δίδαξαν ευρωπαϊκό δίκαιο ως υποχρεωτικό μάθημα και εξακολουθούν να το περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους. Επομένως η γενική υποχρέωση αυτών των πτυχιούχων να υποβληθούν σε εξέταση σε ελληνικά ΑΕΙ για την απόκτηση αντιστοιχίας συνιστά υπερβολή, η οποία δεν είναι μόνον αντίθετη προς τις αρχές της ΕΕ αλλά στερείται και ουσιαστικού περιεχομένου. Το ζήτημα που γεννήθηκε με ορισμένα γαλλικά Πανεπιστήμια που διατηρούν από τη δεκαετία του ’90 υποκαταστήματα στην Ελλάδα, καλύπτεται με τις δηλώσεις των πτυχιούχων και τις βεβαιώσεις τόπου σπουδών των πανεπιστημίων. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ανωμαλίας το ζήτημα μπορεί να εξετάζεται από την επιτροπή των ακαδημαϊκών συμβούλων η οποία θα αποφασίζει ειδικά για την κάθε περίπτωση. Ανάλογη είναι η σχέση των νομικών σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ προς εκείνες των βελγικών, ολλανδικών, σουηδικών, αυστριακών, δανικών, φιλανδικών καθώς και από τις εκτός ΕΕ χώρες των ελβετικών και νορβηγικών Πανεπιστημίων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Έτσι η επιτροπή προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την οίκοθεν αναγνώριση των βασικών πτυχίων των Πανεπιστημίων αυτών των χωρών χωρίς χρέωση μαθημάτων για την αντιστοιχία. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία αναγνώρισης και η διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεων θα διευθετείται οίκοθεν και οι πτυχιούχοι θα αντιμετωπίζονται δικαιότερα, διότι οι σπουδές τους είναι ανάλογες των ελληνικών ΑΕΙ.» Συμπερασματικά,η ολομέλεια του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, στο πρακτικό 102/Α/26-11-10, αποφασίζει ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών Νομικής που χορηγήθηκαν από ομοταγή ιδρύματα και ισότιμες Σχολές/Τμήματα Ευρωπαϊκών χωρών με συναφές Δίκαιο με το Ελληνικό θα αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι. Οι χώρες είναι: Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, Ισλανδία.

Σχόλια