Αύξηση των οργανικών θέσεων των ΔΔ από 1/1/2018 (ΦΕΚ Α 152/13-10-2017)

0

Αύξηση των οργανικών θέσεων των Διοικητικών Δικαστών έχει προβλεφθεί στα
πλαίσια του Ν. 4491/2017 “Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α152/13-10-2017)

Ειδικότερα:

Από την 1.1.2018 οι οργανικές θέσεις των Δικαστικών Λειτουργών (ΔΔ) Διοικητικής Δικαιοσύνης αυξάνονται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1) Πρόεδροι Εφετών: αύξηση κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα πέντε (75).

2) Εφέτες: αύξηση κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακοσίους εξήντα έξι (266).

3) Πρόεδροι Πρωτοδικών: αύξηση κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν δώδεκα (112).

4) Πάρεδροι Πρωτοδικών: αύξηση κατά δέκα (10), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πεντακόσιους είκοσι (520).

 

Σχόλια