Βουλή: Ψήφιση ν/σ για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας

0

Υπερψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τίτλο «Πρόληψη και καταπολέμιση της εμπορίας του ανθρώπου και προστασία των θυμάτων αυτής» (PDF).

Με τις νέες ρυθμίσεις, τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αδικημάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και την πληρέστερη προστασία των θυμάτων. Κεντρικός άξονας των τροποποιήσεων είναι η αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Επίσης, εγκαθιδρύεται ευθύνη του νομικού προσώπου, για λογαριασμό του οποίου φυσικό πρόσωπο τελεί ένα από τα αδικήματα των άρθρων 323Α και 351 ΠΚ. Βάσει των σχετικών διατάξεων, τα υπαίτια νομικά πρόσωπα θα τιμωρούνται και αυτά, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με επιβολή χρηματικών ποινών, κυρώσεις αναστολής λειτουργίας και αποκλεισμό από δημόσιες παροχές, επιδοτήσεις κλπ.

Τέλος συστήνεται «Εθνική Αρχή Αποζημίωσης» με αρμοδιότητα επί των αιτήσεων των θυμάτων των εν λόγω εγκλημάτων, καθώς και Γραφείο Εθνικού Εισηγητή, για το συντονισμό και την επίβλεψη της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση των εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων.

Σχόλια