Βουλή: Ψηφίστηκε ο νέος ΚΦΔ

0

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, για το Νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, με σκοπό την αναδιάρθρωση και τον εκσυγρονισμό της φορολογικής διοίκησης.

Στο νέο Κώδικα

Download the PDF file .

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Σε περίπτωση μη καταβολής εντός 30 ημερών, από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης της εφορίας, του φόρου, οι φορολογικές αρχές μπορούν προχωρήσουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του φορολογούμενου. Πρόκειται για μέτρα, όπως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κ.ά.

– Σε περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες, ότι ο φορολογούμενος θα προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα, ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, η φορολογική διοίκηση μπορεί να λαμβάνει επίσης μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ακόμη και πριν τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής της οφειλής.

– Αν ο φορολογούμενος μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του για να αποφύγει τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, οι φορολογικές αρχές μπορούν να ασκούν αγωγή καταδολίευσης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

– Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν διευθυντικές θέσεις ή θέση διαχειριστή εντεταλμένου στη διοίκηση και εκκαθαριστή των νομικών προσώπων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου, που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

– Αν κατά τον χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και επιρριπτομένων φόρων, οι μέτοχοι ή εταίροι, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 5%, ευθύνονται για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος, λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία τελευταία έτη.

– Το δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει φόρους που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο εντός 90 ημερών.

Επιπλέον προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, για παραβάσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακράτησης φόρου, ενώ πρόστιμα θα επιβάλλονται και σε περίπτωση που οι πολίτες δε συνεργάζονται με τις φορολογικές αρχές ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα παροχής πληροφοριών από τη φορολογική διοίκηση.

Τέλος, με εισαγωγή νέας διάταξης-αναδιατύπωσης που κατέθεσε λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας, ρυθμίζεται το θέματων αποζημιώσεων των δημοσιογράφων και του προσωπικού της ΕΡΤ. Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις των απολυμένων υπαλλήλων της ΕΡΤ θα γίνουν με βάση το ενιαίο μισθολόγιο (για το προσωπικό) και το μισθολόγιο των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, όπως αναπροσδιορίστηκε τον περασμένο Μάρτιο (για τους δημοσιογράφους). Όσοι από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ απασχοληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε φορέα της γενικής κυβέρνησης (με εξαίρεση τον ενδιάμεσο φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης) την επόμενη τριετία, θα λάβουν την αποζημίωσή τους με βάση τον νόμο του 1967, που ορίζει πλαφόν 15.000 ευρώ. Τέλος, προβλέπεται η τμηματική καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων.