Βουλή: Κατάθεση ν/σ για τη ρύθμιση θεμάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

0

Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε στη Βουλή επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους, από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας Στρατού Ναυτικού και Αεροπορίας.

Στο νομοσχέδιο, [link] που έχει τίτλο ‘’Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας’’, μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση και για τους επαγγελματίες οπλίτες του δικαιώματος λήψης εφάπαξ βοηθήματος με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 10ετούς μετοχικής σχέσης -αντί της 25ετίας πραγματικής υπηρεσίας που ισχύει σήμερα- και εφόσον προσκομίσουν πράξη συνταξιοδότησης από το δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτική φορέα ασφάλισης. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά.

Ακόμα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για δημιουργία ταμειακού αποθέματος στο πλαίσιο της αποστολής του και μεταβάλλεται ο τρόπος κατανομής μερίσματος στους μερισματούχους αυτού από τα καθαρά ετήσια έσοδα τής τρέχουσας χρήσης.
Σημειώνεται ότι η ισχύς της εν λόγω διάταξης αρχίζει την 1.7.2012 και λήγει την 31.12.2016.

Επίσης, επαναπροσδιορίζεται η διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία του Α/ΓΕΕΘΑ και ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, τη διευθέτηση υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων που απορρέουν από αυτές, ενώ καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων.
 

Σχόλια