Χορήγηση αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.»

0

Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη μεσολάβησή του προς την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» λόγω λήψης από αυτή Εκθέσεων Βεβαίωσης Παραβάσεων. Οι εν λόγω παραβάσεις αφορούσαν στη μη καταβολή τέλους διοδίων κατά τη διέλευση των οχημάτων ιδιοκτησίας τους από σταθμούς διοδίων της εταιρείας.
Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις για τις οποίες έλαβαν γνώση οι πολίτες ανέτρεχαν στο παρελθόν (τα έτη 2015, 2016 και 2017) οι ενδιαφερόμενοι αμφισβήτησαν την τέλεση αυτών καθώς δεν ήταν σε θέση να ενθυμούνται τη διέλευση των οχημάτων τους από τους σταθμούς της εταιρείας χωρίς την καταβολή του σχετικού αντιτίμου. Για τον λόγο αυτό ζήτησαν εγγράφως από την εταιρεία τη χορήγηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.
Ωστόσο, η εταιρεία αρνήθηκε να τους χορηγήσει τα αιτηθέντα στοιχεία με την αιτιολογία ότι «…..η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” έχει εγκαταστήσει κάμερες κλειστού κυκλώματος για την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών με τα οχήματά τους μέσω αυτών, λαμβάνοντας τις σχετικές εγκρίσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ……… τα αποθηκευμένα στοιχεία δεν μπορεί να τα δώσει σε τρίτους ει μη μόνον κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα και σχετικής άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα».
Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο στην εταιρεία επισημαίνοντας ότι η χορήγηση σχετικού αποδεικτικού υλικού δεν ζητήθηκε από τρίτα πρόσωπα, αλλά από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων στους οποίους η εταιρεία επέβαλε πρόστιμα μη καταβολής τέλους διοδίων αποστέλλοντας σε αυτούς σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης.
Με το ίδιο έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε την υποχρέωση της εταιρείας να χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους τα αιτηθέντα στοιχεία καθώς η εν λόγω υποχρέωση απορρέει τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 5 «Πρόσβαση σε έγγραφα» του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), όσο και από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Δεδομένων για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) «Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων».
Κατόπιν συστηματικής συνεργασίας, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αποδέχθηκε τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και χορήγησε τα αιτηθέντα στοιχεία στους προσφεύγοντες στην Αρχή (φωτογραφικό υλικό ή απόσπασμα του Βιβλίου Συμβάντων καταχωρημένων παραβάσεων) ενώ εφεξής προβαίνει στη χορήγηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων από τους «παραβάτες» – όταν αυτά ζητηθούν από τους ίδιους.