Ψήφιση νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση τριών αποφάσεων πλαίσιο περί αμοιβαίας αναγνώρισης ποινικών αποφάσεων

0

Ο νόμος που εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφορά στην ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ, της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, και της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω αποφάσεων πλαίσιο συνιστούν εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές υποθέσεις, τόσο κατά την προδικασία όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης των ποινών.

Στόχος του νέου νόμου είναι να αναγνωρισθεί και να επιτραπεί σ’ ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. διαφορετικό εκείνου που εξέδωσε την απόφαση, η εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών, η επιτήρηση των ποινών με αναστολή, των ποινών υπό όρο και της απόλυσης υπό όρους, καθώς επίσης και η επιτήρηση μέτρων, εναλλακτικών της προσωρινής κράτησης.
Κοινός στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η προοπτική επανένταξης των καταδικασθέντων στην κοινωνία, με σύγχρονη διατήρηση των οικογενειακών, γλωσσικών και πολιτισμικών τους δεσμών καθώς και η προώθηση ενός σύγχρονου μηχανισμού αναγνώρισης των αποφάσεων που επιβάλλουν τα ανωτέρα μέτρα ή ποινές.

Σχόλια