Διοικ. Πρωτοδικείο Αθηνών: Αντισυνταγματικό το αυξημένο παράβολο !

0

Αντισυνταγματικό έκρινε το αυξημένο παράβολο των 100 ευρώ για το παραδεκτό της ανακοπής το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 59/2012. Το δικαστήριο έλεγξε παρεμπιπτόντως τη συνταγματικότητα της διάταξης 45 του νόμου 3900/2010 σε υπόθεση μη καταβολής του παραβόλου για την άσκηση ανακοπής κατά αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας οφειλέτριας  του Δημοσίου.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν ότι η τροποποίηση του νόμου το 2010 και ο ορισμός του παραβόλου στα 100 ευρώ –αντί 25 ευρώ το 2008 και 4,40 ευρώ πρωτύτερα – παραβιάζει το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, διότι το ύψος του παραβόλου παρακωλύει την πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια και κατ’ επέκταση τους στερεί ουσιαστικά το δικαίωμα σε δικαστική προστασία και δίκαιη δίκη. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο νομοθέτης μπορεί να θεσπίζει δικονομικές προϋποθέσεις για την παραδεκτή άσκηση ένδικων βοηθημάτων. Ενώ, όμως, η θέσπιση παραβόλου καθ’ εαυτή είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτός περιορισμός του δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας (βλ.1583/2010 Ολ.ΣτΕ), όριο του περιορισμού είναι ο καθορισμός του παραβόλου σε ύψος διαχειρίσιμο για τον μέσο πολίτη.

Στην διαπίστωση ότι τα 100 ευρώ είναι κόστος απαγορευτικό και ικανό από μόνο του να εμποδίσει το αίτημα δικαστικής προστασίας κατέληξε το δικαστήριο, αφού συνεκτίμησε τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες της χώρας.

Link Αποφάσεως
 

Σχόλια