ΔΕΕ: Καταδίκη της Ελλάδας για τον ΧΥΤΑ στο θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου

0

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Ελλάδα για την ανεξέλεγκτη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός του εθνικού θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου, καθώς έκρινε ότι ο εν λόγω κορεσμένος ΧΥΤΑ βλάπτει τον οικότοπο της θαλάσσιας χελώνας «Caretta-Caretta».

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, [link], η νομοθεσία της Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Τα κράτη – μέλη υποχρεούνται, επίσης, να απαγορεύουν την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων.  Εξάλλου, η χορήγηση άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ εξαρτάται από τη συνδρομή ορισμένων αυστηρών προϋποθέσεων, ενώ οι επιπτώσεις έργων που ενδέχεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό το τοπικό περιβάλλον, πρέπει να εκτιμώνται δεόντως λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης των οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Επισημαίνεται επίσης, ότι το εθνικό θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου έχει συμπεριληφθεί από το 2006 στις «περιοχές Natura 2000» λόγω της παρουσίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta-Caretta. Ωστόσο, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκαλεί από το 1999 η λειτουργία ΧΥΤΑ εντός του πάρκου, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον φυσικό οικότοπο του συγκεκριμένου είδους χελώνας.

Οι δικαστές έκριναν ότι, διατηρώντας σε λειτουργία στη Ζάκυνθο έναν δυσλειτουργικό και κορεσμένο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε., η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την Οδηγία για τα απόβλητα και την Οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Επιπλέον, με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ένωσης, η Ελλάδα παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει από την Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30.1.2002 το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα διότι δεν είχε θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της χελώνας καρέτα-καρέτα.