ΔΕΚ: Καταδίκη της Ελλάδας για τον ΧΥΤΑ Κιάτου

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε στην απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2014 (C-677/13) ότι η Ελλάδα παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, επιτρέποντας τη λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων στην περιοχή του Κιάτου.

Η διαδικασία ενώπιον του ΔΕΕ ξεκίνησε μετά από προσφυγή της Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 18 Δεκεμβρίου 2013, αφού προηγουμένως είχε αποτύχει η προδικαστική διαδικασία που κίνησε κατά της χώρας. Η προσφυγή της Επιτροπής στηριζόταν κατ’ ουσίαν σε δύο χωριστές αιτιάσεις, οι οποίες αφορούσαν την έλλειψη ισχύουσας άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ του Κιάτου και τις δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της Επιτροπής, καθώς ο ΧΥΤΑ λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2002 και ,από τις εκθέσεις αυτοψίας που απέστειλε η Ελλάδα στην Επιτροπή, διαπιστωνόταν ότι προκαλούνται σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον. Απέρριψε, επιπλέον, το επιχείρημα της Ελλάδας ότι για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος απαιτείται συνεργασία πολλών φορέων, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια και ο Δήμος. Κατέληξε, λοιπόν, το ΔΕΕ στην κρίση ότι η χώρα μας παραβίασε τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ,ανεχόμενη τη λειτουργία του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων χωρίς ισχύουσα άδεια και μη λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων στον εν λόγω χώρο πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.
 

Σχόλια