ΔΕΚ: Καταδίκη της Ελλάδος για τη χορήγηση πτυχίων ειδικότητας γενικής ιατρικής

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα για τη χορήγηση πτυχίων ειδικότητας γενικής ιατρικής σε ιατρούς που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο από την οδηγία 93/16 του Συμβουλίου χρόνο ειδικής εκπαίδευσης στη γενική ιατρική.

Η οδηγία 93/16 του Συμβουλίου, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους, ορίζει ότι η ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική πρέπει -από 1.1.1995- να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Αρχίζει μόνον αφού συμπληρωθούν επιτυχώς τουλάχιστον έξι έτη σπουδών στα πλαίσια του κύκλου [ιατρικής] εκπαίδευσης.
β) Έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών με πλήρη απασχόληση και πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών.
Ο ελληνικός νόμος 3209/2003 προβλέπει ότι η ειδικότητα της γενικής ιατρικής αναγνωρίζεται στην Ελλάδα στους επαγγελματίες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ιατροί που έχουν εικοσαετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος αλλά δεν έχουν λάβει ειδικότητα. Ιατροί που έχουν δεκαπενταετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και έχουν ειδική εκπαίδευση μόνον έξι μηνών. Ιατροί που έχουν ορισμένη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και ειδική εκπαίδευση ενός μόνον έτους.
Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι ο νόμος 3209/2003 αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 93/16, κίνησε τη διαδικασία λόγω παραβάσεως.
Προσάπτει στην Ελληνική Δημοκρατία ότι επιτρέπει τη χορήγηση πτυχίων ειδικότητας γενικής ιατρικής σε ιατρούς που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο ειδικής εκπαίδευσης στη γενική ιατρική.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι εν λόγω ιατροί έχουν κεκτημένα δικαιώματα υπό την έννοια της οδηγίας 93/16 και μπορούν επομένως, κατ’ αρχήν, να ασκούν δραστηριότητες ιατρού ως γενικοί ιατροί (παθολόγοι). Οι ιατροί αυτοί μπορούν επίσης να λάβουν πιστοποιητικό για τα κεκτημένα αυτά δικαιώματα.
Αντιθέτως, η αναγνώριση της ειδικότητας της γενικής ιατρικής στους εν λόγω ιατρούς αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 93/16. Η Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, εκδίδοντας και διατηρώντας σε ισχύ τέτοιους κανόνες και μη αποσύροντας τα διπλώματα που έχουν χορηγηθεί χωρίς τήρηση των περιγραφόμενων όρων της οδηγίας 93/16, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.
Η Ελληνική Κυβέρνηση περιορίστηκε στο να επισημάνει ότι με νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο θα καταργηθούν σύντομα οι επίδικες διατάξεις της εθνικής ρύθμισης.
Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, εκδίδοντας και διατηρώντας σε ισχύ κανόνες όπως αυτοί του άρθρου 29, παράγραφοι δ.1 και δ.2, του νόμου 3209/03, οι οποίοι αντιβαίνουν στα άρθρα 30, 31 και 36 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα εν λόγω άρθρα.

Σχόλια