ΔΕΚ: Τηρεί εν μέρει η Ελλάδα τις οδηγίες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η Ελληνική Δημοκρατία, παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν τους υποχρεωτικούς ελέγχους των σχεδίων δρομολογίου, ώστε να υπάρχουν, στους λιμένες πορθμείων ή κοντά σε αυτούς, εγκαταστάσεις αναπαύσεως των ζώων μετά την εκφόρτωσή τους από τα πλοία.
Σύμφωνα με το ΔΕΚ η Ελλάδα αμέλησε να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοι των μεταφορικών μέσων και των ζώων πράγματι διενεργούνται, ώστε να τηρούνται οι κανόνες αναισθητοποίησης των ζώων κατά τη σφαγή τους και οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των σφαγείων να πραγματοποιούνται προσηκόντως.
Την ίδια στιγμή το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις βάρος της Ελλάδος για τους μεταφορείς που είτε δεν διέθεταν άδεια είτε η διάρκεια ισχύος της άδειάς τους είχε λήξει.
Η Κομισόν υποστήριξε ότι οι μεταφορείς δεν είχαν καταρτίσει σχέδιο δρομολογίου και ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περιπτώσεις επανειλημμένων ή σοβαρών παραβάσεων.

Σχόλια