Δεν απαιτείται κοινοποίηση των δικογράφων για τα αιτήματα διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

0

Σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε από τη Νομική Διεύθυνση της Εταιρίας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., στους προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων, γνωστοποιείται ότι στις περιοχές που έχει ολοκληρωθέι η κτηματογράφηση, δικόγραφα για εξωδικαστικά και δικαστικά αιτήματα διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών δεν απαιτείται να κοινοποιούνται στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, αφενός μεν οι διαδικασίες διόρθωσης που αφορούν εξωδικαστικά αιτήματα, όπως διορθώσεις προδήλου σφάλματος και γεωμετρικών στοιχείων υποβάλλονται στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, αφετέρου δε οι αιτήσεις και οι αγωγές που εγείρονται ενώπιον των καθ΄ υλην και κατά τόπους αρμοδίων δικαστηριων, διεξάγονται μεταξύ των διαδίκων.

Με το ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι δεν θα επιβαρύνονται πλέον οι αιτούντες με περιττά και αδικαιολόγητα έξοδα κοινοποίησης σε νομικά πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται ούτε ενεργητικά ούτε παθητικά στις δίκες διόρθωσης αρχικών εγγραφών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Σχόλια