Δεν εφαρμόζει το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τα Πρυτανικά Συμβούλια

0

Το Γ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από ερώτημα του Πρύτανη και του Προέδρου του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ, αποφάσισε ομόφωνα (με την υπ. αριθμ. 124/2013 [Link] γνωμοδότησή του) ότι οι Πρυτάνεις, προς υποβοήθηση του έργου τους, δικαιούνται να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες τόσο στους υπάρχοντες Αντιπρυτάνεις, βάσει του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 καθώς και σε άλλους Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του εκάστοτε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Το δε, Συμβούλιο του Πανεπιστημίου θα πρέπει να εγκρίνει την απόφαση ορισμού των Αναπληρωτών Πρυτάνεων, στο πλαίσιο των κριτηρίων άσκησης της ως άνω αρμοδιότητας του Πρύτανη.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, κ. Θ. Πελεγρίνης, με σχετικό έγγραφό του, είχε κάνει δεκτή την ανωτέρω γνωμοδότηση και είχε καλέσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος, κ. Δ. Μπερτσιμά να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.

Παρ’ όλα αυτά, η ανωτέρω γνωμοδότηση δεν έγινε δεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία αποφάσισαν ότι δεν δέχονται την ερμηνεία του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία πρέπει να έχουν μόνο τον τυπικό έλεγχο των επιλογών του Πρύτανη για τους συνεργάτες του καθώς, όπως υποστηρίζουν, πρέπει να έχουν άποψη και επί της ουσίας.

Σχόλια