Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου για ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία

0

Ως το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η Δημόσια Διαβούλευση για το νομοσχέδιο που αφορά την ίση μεταχείριση ατόμων των δύο φύλων στην εργασία. Με τον τίτλο «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης-Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις», το σχέδιο νόμου τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου.;

Σχόλια