Διαδικασία ΕΕ κατά της Ελλάδας για τη λιμνοθάλασσα της Βάσοβας

0

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανεπαρκή προστασία του Δέλτα του Νέστου και της λιμνοθάλασσας της Βάσοβας Καβάλας.

Κατά την Επιτροπή, από την έρευνα της υπόθεσης της λιμνοθάλασσας της Βάσοβας, αποκαλύφθηκε μία ευρύτερη παραβίαση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού Δικαίου, που έγκειται στην έλλειψη νομικού καθεστώτος προστασίας των ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Τον Δεκέμβριο του 2004 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει που αφορά την έλλειψη νομικού καθεστώτος προστασίας όλων των ΖΕΠ οι οποίες έχουν οριστεί στην Ελλάδα. Εν συνεχεία τον Δεκέμβριο του 2005, θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν τήρησε της υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ανωτέρω οδηγίας, η Επιτροπή απηύθυνε στις ελληνικές αρχές αιτιολογημένη γνώμη και αναμένοντας την απάντηση ή την απευθείας συμμόρφωση της Ελλάδας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια