Διαδικασίες άμεσης απέλασης παράνομων αλλοδαπών

0

Στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής με την σχετική Κοινοτική Οδηγία, στο εξής οι παρανόμως διαμένοντες στη χώρα μας αλλοδαποί θα απελαύνονται με διαδικασίες εξπρές.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στη σχετική Εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη, θεσπίζεται μία εναρμονισμένη, σε επίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ, διαδικασία επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτης χώρας, προκειμένου να διακοπεί άμεσα
η παραμονή τους.

Ως «παράνομη παραμονή» χαρακτηρίζεται η παρουσία στην ελληνική επικράτεια κάθε υπηκόου τρίτης χώρας που «δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής, της κείμενης νομοθεσίας».

Για κάθε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εκδώσουν «απόφαση επιστροφής». Με την απόφαση αυτή κηρύσσεται ως παράνομη η παραμονή του και του επιβάλλεται η υποχρέωση άμεσης επιστροφής:

– στη χώρα καταγωγής του,

– σε χώρα διέλευσης,

– σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, η επιστροφή του παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

– είτε με την οικειοθελή συμμόρφωσή του, κατά την οποία τηρείται η υποχρέωση επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζεται για τον σκοπό αυτό στην οικεία «απόφαση επιστροφής».

– είτε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, με την εκτέλεση της «απόφασης επιστροφής» με αναγκαστική απομάκρυνση.

Οι αρμόδιες αρχές, σημειώνεται στην εγκύκλιο, έχουν υποχρέωση να εκδίδουν «αποφάσεις επιστροφής» για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια «ανεξαρτήτως εάν εισήλθαν και διέμεναν παράνομα ή κατέστησαν παρανόμως διαμένοντες στη χώρα».

Σχόλια