Διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για τις δημόσιες συμβάσεις

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει δύο επίσημα αιτήματα στην Ελλάδα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Το πρώτο αφορά τον διαγωνισμό που προκήρυξε η «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ) για την ανάθεση του έργου «Βασικοί Συλλεκτήρες Αποχέτευσης Ακάθαρτων Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου».
Το δεύτερο αφορά μια σειρά διαγωνισμών που διεξήχθησαν από διάφορους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα 2003 – 2005 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων.
Τα επίσημα αυτά αιτήματα διατυπώθηκαν με τη μορφή «αιτιολογημένων γνωμών», το δεύτερο δηλαδή στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σχόλια