Διαγραφή δημοτικών τελών από μισθωτή ακινήτου

0

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη αναζήτησε από μισθωτή ακινήτου ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τη λήξη της μίσθωσής του.

Ο πολίτης υπέβαλε αίτημα απαλλαγής από την οφειλή των δημοτικών τελών για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της μίσθωσής του, το οποίο απορρίφθηκε εγγράφως με το επιχείρημα ότι δεν είχε γίνει διακοπή της σύμβασης με την ΕΗ σε έγκαιρο χρόνο,
προκειμένου ο Δήμος να αναζητήσει τους πραγματικούς χρήστες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ότι, εφόσον δεν αμφισβητείται η λήξη της μίσθωσης, θα ήταν σκόπιμο να εξαντληθούν οι δυνατότητες καταλογισμού των ανεξόφλητων δημοτικών τελών στον πραγματικό χρήστη και νέο
μισθωτή του ακινήτου.

Η ανταπόκριση του Δήμου ήταν άμεση και διαβεβαίωσε τον Συνήγορο ότι «υπάρχει
αναστολή οποιουδήποτε εισπρακτικού μέτρου», μέχρι να προσκομίσει ο
ενδιαφερόμενος συμπληρωματικά έγγραφα για τον επόμενο μισθωτή του ακινήτου.

Αφότου ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε τα νεώτερα στοιχεία, ο Δήμος αποφάσισε να
κάνει δεκτό το αίτημα διαγραφής από την οφειλή του ποσού που αφορά το διάστημα μετά τη λήξη της μίσθωσής του ενδιαφερόμενου, ύψους 3.245,33 ευρώ, τοοποίο χρεώθηκε στον πραγματικό χρήστη και επόμενο μισθωτή του ακινήτου.

Σχόλια