Διαγραφή δημοτικών τελών των ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων ακινήτων

0

Τη διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δημοτικά τέλη των ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων προβλέπει το άρθρο 103 του πρόσφατου νόμου 4604/2019, κάνοντας αποδεκτή σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Μετά την ψήφιση του ν. 4555/18 και το με αρ. πρωτ. 62859/07.11.18 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επιχείρησε να παράσχει διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων, ο Συνήγορος επισήμανε με έγγραφό του την αναγκαιότητα να ρυθμιστεί νομοθετικά η απαλλαγή των ακινήτων που ποτέ δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί και δεν χρησιμοποιούνταν, από την καταβολή δημοτικών τελών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιβεβλημένο να επιλυθεί το ζήτημα των οφειλών από δημοτικά τέλη αυτών των ακινήτων.

Mε το άρθρο 103 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4604/19, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/18, παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.19 ο χρόνος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη ακινήτου ή του νομίμου εκπροσώπου του στην οποία δηλώνεται ότι αυτό δεν χρησιμοποιείτο κατά το διάστημα αναφοράς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 222 του ν. 4555/18, η δήλωση αυτή συνυποβάλλεται στο Δήμο με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου, προκειμένου να διαγραφεί ή να παραλειφθεί η βεβαίωση οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ακινήτου του οποίου η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί. Όπως δε διευκρινίζεται, ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται. Με την ίδια επίσης διάταξη (παρ. 2). προβλέφθηκε ότι, οφειλές ακινήτου από
δημοτικά τέλη που επεβλήθησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, επειδή δεν είχε υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του δήλωση ότι δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η χρησιμοποίησή του κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Επιπλέον, στην ίδια διάταξη επισημαίνεται ότι ποσά τα οποία κατεβλήθησαν δεν αναζητούνται. Σχετικό είναι και το έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019».

Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι ο Συνήγορος, ζήτησε επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών τη διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται και των οποίων η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί από τον διαχειριστή δικτύου, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Το Υπουργείο δεν προχώρησε σε ρύθμιση του ζητήματος, ωστόσο η Αρχή εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι και στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για μη χρησιμοποιούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα οποία πρέπει επίσης να απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη.