Διαγραφή οφειλής από μισθώματα που εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο

0

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενης για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής εις βάρος της από μισθώματα, τα οποία εκχωρήθηκαν από τον εκμισθωτή στη Δ .Ο.Υ., βάσει της δήλωσης εκχώρησης αυτού.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα προέβλεπε ότι, σε περίπτωση εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων που δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται αυτά να εκχωρούνται στο Δημόσιο.

Η φορολογική αρχή είχε υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο, ώστε να εξακριβώσει εάν πράγματι δεν εισπράχθηκαν τα μισθώματα και αν μεταγενέστερα διαπιστωθεί ότι έχουν εισπραχθεί να ματαιώσει την εκχώρηση.

Η αρμόδια Δ .Ο.Υ. δέχθηκε τη δήλωση εκχώρησης του εκμισθωτή χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο νομιμότητας αυτής.Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι δεν έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος της δήλωσης εκχώρησης και την κάλεσε να προβεί σε έλεγχο και αντιπαραβολή των τραπεζικών λογαριασμών του εκμισθωτή και της μισθώτριας.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Δ .Ο.Υ. προέβη στην έκδοση εντολής ελέγχου, με την ολοκλήρωση του οποίου, επιβεβαίωσε την ανακρίβεια της δήλωσης του εκχωρητή.

Ως αποτέλεσμα, η υπηρεσία ακύρωσε την πράξη εκχώρησης, υποχρέωσε τον εκμισθωτή να συμπεριλάβει τα μισθώματα σε τροποποιητική  φορολογική δήλωση και διέγραψε το ποσό που είχε καταλογιστεί εις βάρος της μισθώτριας.