Διαγραφή οφειλής τελών κυκλοφορίας και παραβόλων ανασφάλιστου οχήματος από το ΑΦΜ του πωλητή οχήματος και βεβαίωση αυτών στον πραγματικό ιδιοκτήτη

0

Πολίτης ζήτησε να διαγραφεί βεβαιωμένη οφειλή ποσού τελών κυκλοφορίας δίκυκλης μηχανής παρελθόντων ετών (έτους 1998 έως και 2018), καθώς και ποσού παραβόλων ανασφάλιστου οχήματος, καθώς το όχημα είχε μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο ήδη από το έτος 1997.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του πολίτη, υποστηρίζοντας ότι η μεταβίβαση δεν είχε τελεσθεί. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι στο έντυπο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», το οποίο προσκόμισε στη Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος, παρότι υπήρχε συμπληρωμένη η ημερομηνία της τελεσθείσας μεταβίβασης, όπως και το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αγοραστή, δεν ήταν συμπληρωμένο το πεδίο με το ΑΦΜ αυτού, όπως επίσης και ο αριθμός του Δελτίου της Αστυνομικής του Ταυτότητας (ΑΔΤ).

Ως εκ τούτου η Δ.Ο.Υ. δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει τα προαναφερόμενα ποσά στο ΑΦΜ του πραγματικά υπόχρεου, δηλαδή του αγοραστή και επέλεξε τη βεβαίωση αυτών στο ΑΦΜ του πωλητή.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι το έγγραφο που προσκόμιζε ο πολίτης, το οποίο είχε εκδοθεί από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, ήταν δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προέκυπτε ότι η διοικητική πράξη μεταβίβασης είχε πραγματοποιηθεί, από τον αρμόδιο υπάλληλο της εν λόγω Δ.Ο.Υ. το έτος 1997.

Επίσης, ο Συνήγορος επισήμανε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι η μη καταχώρηση των προαναφερόμενων στοιχείων στα έγγραφα μεταβίβασης, αποτελούσε παράλειψη του δημόσιου οργάνου της Δ.Ο.Υ. κατά τον χρόνο της μεταβίβασης το έτος 1997 και όχι υπαιτιότητα του πωλητή του οχήματος. .στόσο, η Δ.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτές τις
επισημάνσεις της Αρχής.

Τελικά, ο πωλητής βρήκε το ΑΦΜ του αγοραστή και το προσκόμισε στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία φυλάσσεται ο φάκελος του οχήματος. Στη συνέχεια ο Συνήγορος, διαμεσολάβησε προκειμένου να γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση του ΑΦΜ στα στοιχεία του οχήματος καθώς και στο έντυπο των στοιχείων του οχήματος με την ένδειξη «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ». Κατόπιν των ανωτέρω, οι οφειλές οι οποίες βάρυναν τον πωλητή βαρύνουν πλέον τον πραγματικό ιδιοκτήτη και κάτοχο του οχήματος από το έτος 1997, δηλαδή τον αγοραστή.

Σχόλια