Διαγραφή προστίμου για παράνομη τοποθέτηση αφισών

0

 

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΣτΠ, Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο επειδή ο Δήμος Αλίμου της επέβαλε πρόστιμο για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών, με βάση λανθασμένα και ανακριβή στοιχεία.

Κατόπιν επανειλημμένων παρεμβάσεων του Συνηγόρου, η υπόθεση επανεξετάστηκε και διαπιστώθηκαν σοβαρές πλημμέλειες στη διαδικασία επιβολής του προστίμου.

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο, αποδεχόμενο θετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και αφού έλαβε υπόψη τις επισημάνσεις του Συνηγόρου, αποφάσισε τη διαγραφή του προστίμου.


Σύνοψη διαµεσολάβησης

Η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου γνωµοδότησε αρνητικά ως προς το αίτηµα διαγραφής του προστίµου που υπέβαλε η ενδιαφερόµενη, θεωρώντας ότι η Βεβαίωση ∆ιακοπής Εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. που είχε προσκοµίσει, δεν οδηγούσε µε ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι η επιβολή έγινε µε τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς το πρόσωπό της.

Ο Συνήγορος αρχικά επεσήµανε προς το ∆ήµο ότι η υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου στην οποία βασίστηκε η επιβολή του προστίµου δεν συνιστά σε καµία περίπτωση στοιχείο ισχυρότερο της Βεβαίωσης ∆ιακοπής Εργασιών, η οποία, ως δηµόσιο έγγραφο, αποτελεί πλήρη απόδειξη για το γεγονός της διακοπής λειτουργίαςτης επιχείρησης.

Ως εκ τούτου, ζήτησε να επανεξεταστεί το ζήτηµα της διαγραφής του προστίµου από το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων σεβάρος της πολίτη.Κατόπιν των επανειληµµένων έγγραφων παρεµβάσεων του Συνηγόρου που ακολούθησαν, ο φάκελος της υπόθεσης περιήλθε στη Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου η οποία επανεξέτασε ενδελεχώς όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και διαπίστωσε πράγµατι σοβαρές πληµµέλειες στις αυτοψίες των αρµοδίων υπηρεσιών, ελλείψεις στη γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας και παράλειψη χορήγησης τεκµηριωµένων απαντήσεων στο Συνήγορο.

Στη συνέχεια, διεβίβασε τις διαπιστώσεις της στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, επισηµαίνοντας την υποχρέωση του ∆ήµου να θεραπεύσει τις πληµµέλειες και να προχωρήσει στη διαγραφή του προστίµου.

Τελικά, το δηµοτικό συµβούλιο, αποδεχόµενο τη θετική εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και αφού έλαβε υπόψη τις επισηµάνσεις του Συνηγόρου, αποφάσισε τηδιαγραφή του προστίµου και τη θεραπεία κάθε παρεπόµενης ενέργειας σε βάρος τηςπολίτη που απορρέει από τη συγκεκριµένη υπόθεση.