Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου για την επαλήθευση των απλών αντιγράφων

0

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ 11.11.2014 Εγκύκλιό της, η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επισημαίνει την κατάργηση με το άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014 της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων και προσθέτει ότι πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Στο πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων φορέων περιλαμβάνονται όχι μόνο οι διοικητικές αρχές αλλά και όλοι οι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, όπως λόγου χάρη τα δικαστήρια όλων των βαθμών, οι Μητροπόλεις, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, οι Μουφτείες και άλλα.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του ιδίου άρθρου, οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους ατατίθενται απλά φωτοαντίγραφα εγγράφων, υποχρεούνται, ανά τρίμηνο, που άρχεται στις 26-3-2014 να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, ο οποίος διενεργείται με τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα έγγραφα.

Για την καταχώριση δε, των αποτελεσμάτων των ελέγχων έχει δημιουργηθεί ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τίτλο: «Δειγματοληπτικός έλεγχος υποβληθέντων φωτοαντιγράφων (Ν. 4250/2014/Άρθρο 1/παρ. 2β)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rns.seedd.gr/PHCP4250, σχετικά με την παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου των πλαστών δικαιολογητικών/ πιστοποιητικών/ τίτλων του προσωπικού του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των αποτελεσμάτων ελέγχου στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποτελεί η πιστοποίηση των χρηστών με την απόκτηση συνθηματικού και κωδικού.
 

Σχόλια