Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης για νέες ειδικότητες αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

0

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού καθυστερούσε να προχωρήσει στη διενέργεια εξετάσεων
πιστοποίησης για νέες ειδικότητες επειδή δεν είχε συνταχθεί Οδηγός Σπουδών
για πολλές νέες ειδικότητες που προβλέφθηκαν κατά το έτος 2014.

Στη σύνταξη του Οδηγού όφειλε να έχει προβεί η Γενική Γραμματεία ια Βίου
Μάθησης όταν θεσπίστηκαν οι νέες αυτές ειδικότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα
στους απόφοιτους των Ι.Ε.Κ. να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης αμέσως
μετά το πέρας των σπουδών τους και να αποκτούν τίτλους αποδεκτούς στην αγορά
εργασίας.

Αντιθέτως, η Γενική Γραμματεία με την τριετή αυτή καθυστέρηση δημιούργησε
προσκόμματα στους αποφοίτους για ένταξη στην αγορά εργασίας και μάλιστα σε
εποχή με αυξημένα ποσοστά ανεργίας, ειδικά στους νέους. Ο Συνήγορος επισήμανε
το πρόβλημα στον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος ασκεί εποπτεία στους ανωτέρω
φορείς.

Με την παρέμβαση του Συνηγόρου, ολοκληρώθηκε η σύνταξη Οδηγού Σπουδών
Νέων Ειδικοτήτων από τη Γενική Γραμματεία τον Ιούλιο του 2017 και οι εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης τον Οκτώβριο του
2017.