Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για θέματα φορολογικών διαφορών

0

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 178/2012 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής ή μη στο ακροατήριο, με συνοπτικά αιτιολογημένη επισημειωματική πράξη από την Τριμελή Επιτροπή που έχει ορισθεί ως το αρμόδιο όργανο, υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε Συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34 Α΄ και Β΄ του π.δ. 18/1989 και του άρθρου 126 Α΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, εφόσον η νομική τους διαχείριση έχει ανατεθεί στο Ν.Σ.Κ. Διευκρινίζεται λοιπόν ότι με βάση τα όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 της ΠΟΛ 1129/28.5.2012 και σε συνδυασμό με την ανωτέρω απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., η ακολουθούμενη διαδικασία αφορά μόνο υποθέσεις για τις οποίες παρίσταται για λογαριασμό του Δημοσίου υποχρεωτικά μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δηλαδή υποθέσεις για φορολογικές διαφορές άνω των 150.000 ευρώ ή και κάτω του ποσού αυτού κατ’εξαίρεση, εφόσον υπήρξε εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Για υποθέσεις που δεν υπάγονται στις ως άνω αναφερθείσες περιπτώσεις, η φορολογική αρχή εκπροσωπείται στα διοικητικά δικαστήρια από τους πληρεξούσιους υπαλλήλους της και εν προκειμένω, η αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης περί εισαγωγής ή μη στο ακροατήριο υπόθεσης που κρίθηκε σε Συμβούλιο ανήκει στον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ο οποίος έχει υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και του αρμόδιου Οικονομικού Επιθεωρητή μόνο σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, αν δηλαδή κρίνει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι εισαγωγής στο ακροατήριο.

Σχόλια