Διευκρινίσεις για την προθεσμία άσκησης φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών – ΠΟΛ 1007/10.01.2013

0

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. ΙΓ.2. περ.2.του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του αρθρ. 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η προθεσμία άσκησης των φορολογικών και των τελωνειακών προσφυγών για τους φορολογούμενους είναι τριάντα (30) ημέρες ενώ για τον υπουργό Οικονομικών ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα παραμένει ενενήντα (90) ημέρες.

Στην περ. 3 της ίδιας παραγράφου, προβλέπεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση καταλαμβάνει πράξεις και παραλείψεις της φορολογικής αρχής, οι οποίες συντελέστηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 13.11.2012. Στην εκδοθείσα ΠΟΛ [Link] υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω οριζόμενα είχαν θεσπιστεί ήδη με τη διάταξη της παρ. 2 του τμήματος Β΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ Α’ 180/20.09.2012).

Συνεπώς, οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής και κατά πράξεων και παραλείψεων των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν ή συντελέστηκαν μετά την 20.09.2012 (δηλαδή από 21.09.2012 έως και 12.11.2012, οπότε και καταργήθηκε η διάταξη αυτή με την περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.2. της παραγράφου ΙΓ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012). Συνεπώς, για πράξεις που εκδίδονται ή για παραλείψεις που συντελούνται από τη φορολογικά αρχή από την 21.09.2012 και μετά, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι 30 ημέρες για τους φορολογούμενους και 90 ημέρες για τον υπουργό Οικονομικών.

Σχόλια