Διευκρινίσεις για την πρόσβαση χωρισμένων γονέων σε στοιχεία της σχολικής κατάστασης των παιδιών

0

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με το δικαίωμα του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια των παιδιών αλλά ασκεί το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας, να
ενημερώνεται για τη σχολική κατάσταση του παιδιού-μαθητή.

Οι διευκρινίσεις έγιναν σε συνάφεια με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 10645/Γ&4/2018) με
θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», στην έκδοση της οποίας είχε συμβάλει ο
Συνήγορος με την υποβολή προτάσεων.

Συγκεκριμένα, ο ορισμός του άρθρου 13 της ΥΑ ότι κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας σε
περίπτωση που οι γονείς κωλύονται από τον νόμο είναι αυτός που έχει την επιμέλεια, σε
συνδυασμό με την απαγόρευση γνωστοποίησης οποιουδήποτε στοιχείου της σχολικής
κατάστασης του/της μαθητή/τριας σε άλλο πρόσωπο εκτός του κηδεμόνα, μπορούσε να
δημιουργήσει αμφιβολίες για το εάν η περίπτωση των χωρισμένων γονέων, που δεν
ασκούν την επιμέλεια, εμπίπτει στην απαγόρευση αυτή. Η εκτίμηση αυτή του Συνηγόρου επιβεβαιώθηκε από τις αναφορές εκπαιδευτικών που έλαβε στη συνέχεια.

O Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο να καταστήσει σαφές ότι ο γονέας, που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου, ασκεί όμως το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας, δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του παιδιού-μαθητή/τριας, αφού ως εκπρόσωπος του τέκνου δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο» κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης.

Επίσης, ο Συνήγορος σύστησε στο Υπουργείο να επιβεβαιώσει ότι η εγκύκλιος για τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια, εξακολουθεί να ισχύει. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας και το ίδιο λάβει ερωτήματα σχετικά με το θέμα, έκανε δεκτή την πρόταση του Συνηγόρου στο σύνολό της και προέβη στην έκδοση εγκύκλιων οδηγιών με τη μορφή των σχετικών διευκρινίσεων.

Σχόλια