Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της αξίας αλλά και την τιμή εκκίνησης των πλειστηριασμών ακινήτων

0

Ωστόσο επισημαίνει ότι λόγω των επικρατουσών συνθηκών, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015 ως βάση υπολογισμού της αξίας των ακινήτων κατά τον πλειστηριασμό παραμένουν οι αντικειμενικές αξίες, παρόλο που η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί την εμπορική αξία των ακινήτων ως την πιο αποτελεσματική και δικαιοπολιτικά ορθή μέθοδο υπολογισμού για τις ανάγκες του πλειστηριασμού.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει την ανάγκη, ο ορισμός της εμπορικής αξίας να μη γίνεται αυθαίρετα και με καθορισμό της εμπορικής αξίας βάσει μεμονωμένων μεταβιβάσεων γειτονικών ομοειδών ακινήτων. Ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι ανακύπτει η ανάγκη δημιουργίας ενός μεθοδολογικά αξιόπιστου συστήματος εκτιμήσεων, το οποίο θα στηρίζεται σε σταθερά, επιστημονικώς αποδεκτά και αδιάβλητα κριτήρια υπολογισμού, ώστε με βάση αυτό να ορίζονται με σαφήνεια και ορθότητα οι εμπορικές αξίες των ακινήτων. Αυτό το σύστημα αναμένεται να δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2015 με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων και ελπίζεται ότι μέσω αυτού, θα αποφευχθεί ο πλειστηριασμός ακινήτων έναντι αντιτίμων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εμπορική αξία των ακινήτων και ως εκ τούτου οδηγούν σε άδικες καταστάσεις για τα μετέχοντα στη διαδικασία του πλειστηριασμού μέρη.

Σύμφωνα δε με όσα προβλέπονται στον νέο Κώδικα, ορίζεται ως τιμή εκκίνησης πλειστηριασμού τα 2/3 της εμπορικής αξίας του ακινήτου η οποία υπολογίζεται βάσει αδιάβλητου συστήματος που αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες τις αγοράς, ενώ μέχρι το τέλος του 2015, κατά το οποίο και θα δημιουργηθεί το νέο αυτό σύστημα, θα ισχύει το υπάρχον της αντικειμενικής αξίας.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, καλούμενη να ακυρώσει την παράλειψη του Υπουργείου Οικονομικών να προβεί στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όπως ορίζει το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982, με την υπ’ αριθμ. 4003/2014 απόφασή της έταξε εξάμηνη προθεσμία στη Διοίκηση προκειμένου να προβεί στην οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.