Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εξόφληση χρηματικών απαιτήσεων από το Δημόσιο

0

Εγγυητικές επιστολές, ισόποσες με τις χρηματικές απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, θα πρέπει να προσκομίζουν στο εξής οι φορολογούμενοι στις Εφορίες, εφόσον οι οφειλές αυτές απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες ή από διαταγές πληρωμής που έχουν προσβληθεί ενδίκως. Μόνον τότε, θα μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που τους οφείλει το κράτος.

Η σχετική διάταξη, η οποία είχε περιληφθεί στο Ν. 4072/2012 για τις «Ρυθμίσεις θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους», ψηφίστηκε τον Απρίλιο από την κυβέρνηση Παπαδήμου και τίθεται τώρα σε εφαρμογή από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις Εφορίες ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ισχύουν τα εξής:

– Προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση, από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, ισόποση με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από άλλον, πλην της δικαστικής απόφασης, εκτελεστό τίτλο (ως τέτοιος τίτλος νοείται κυρίως η διαταγή πληρωμής), ο οποίος έχει προσβληθεί με ένδικο βοήθημα.

– Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, να μειώνεται έως το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος.

– Οι ΔΟΥ, όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου, η οποία απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, απαιτείται να ελέγχουν παρεμπιπτόντως τη συνδρομή των προϋποθέσεων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 και, σε αρνητική περίπτωση, να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. Στο πλαίσιο τού εν λόγω ελέγχου, οφείλουν να αναζητούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, από την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη:

1. έγγραφη βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4072/2012 και ότι έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας, 2. το ύψος της εγγυητικής επιστολής, καθώς και φωτοαντίγραφό της.

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εξόφληση χρηματικών απαιτήσεων από το Δημόσιο

Σχόλια