Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου

0

Στο ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012 δημοσιεύτηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία, μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκε το καθεστώς υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου. Ωστόσο, από τη γραμματική διατύπωση δεν καθίσταται σαφές επί ποίου ποσοστού υπολογίζονται οι δύο κρατήσεις του 8%ο υπέρ των ταμείων (αν δηλαδή υπολογίζονται επί του 8%ο του δικαστικού ενσήμου ή επί του αντικειμένου της διαφοράς).

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με σχετική ανακοίνωσή του, μεταφέρει τη διαβεβαίωση που έλαβε από τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου Δικαιοσύνης για άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, με την οποία θα επιλύεται το σχετικό ζήτημα. Υπενθυμίζεται ότι με την ΠΝΠ, το πρώτο εδάφιο της περ.6 της παρ. ΙΓ του ν. 4093/2012 παρέμεινε αμετάβλητο («Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ») ενώ το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως εξής: «Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήμου».

Σχόλια