Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη» καθώς, βάσει του ν. 4097/2012 [PDF] («Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»), ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για να εξετάζει αν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του συγκεκριμένου νόμου, ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων και τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής είναι επιφορτισμένα με την προώθηση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Συνήγορος έχει οριστεί με το ν. 3896/2010 ως φορέας υπεύθυνος για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.

 

Σχόλια