Δικαίωση αλλογενούς πολιτογραφηθέντος δικηγόρου στο θέμα του διορισμού του

0

Την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκάλεσε η περίπτωση μιας αλλογενούς δικηγόρου, πολιτογραφηθείσης Ελληνίδας, η οποία, αν και συμπλήρωσε τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διορισμού της ως δικηγόρου στη χώρα μας, θα έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2008, εξαιτίας άρθρου 3 του Κώδικα Δικηγόρων.

Το άρθρο 3 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπει ότι: «αλλογενής αποκτήσας την ελληνικήν ιθαγένειαν διά πολιτογραφήσεως, δεν δύναται να διορισθή δικηγόρος προ της συμπληρώσεως πενταετίας από ταύτης». Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 3304/2005, «καταργείται κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη …η οποία είναι αντίθετη προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης».

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η επίμαχη διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων έχει παύσει να ισχύει, καθόσον θέτει τους αλλογενείς πολιτογραφηθέντες σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με τους ομογενείς πολιτογραφηθέντες ή με τους εκ γενετής Ελληνες, για λόγο ο οποίος ανάγεται στην εθνοτική καταγωγή τους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε με την εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη και ολοκλήρωσε τη διαδικασία διορισμού της ενδιαφερομένης ως δικηγόρου.

Σχόλια