Δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων της Ρικομέξ

0

Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτές αιτήσεις συγγενών θυμάτων της «Ρικομέξ», που κατέρρευσε από τον μεγάλο σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 39 άνθρωποι και υποχρέωσε την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής να τους καταβάλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η Νομαρχία είχε ευθύνες, αφού κατά το κατασκευαστικό στάδιο του εν λόγω εργοστασίου δεν πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν πλημμελώς οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
Η Νομαρχία υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό των 150.000 ευρώ στους γονείς θύματος της «Ρικομέξ» και 50.000 ευρώ στον αδελφό του. Οι συγγενείς υποστήριξαν ότι η κατάρρευση του κτιρίου της «Ρικομέξ», επήλθε συνεπεία παρανόμων πράξεων και παραλείψεων των υπαλλήλων της Πολεοδομίας Αχαρνών, οι οποίοι δεν τήρησαν την πολεοδομική νομοθεσία.
Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται τουλάχιστον μια φορά κατά το στάδιο κατασκευής και αποπεράτωσης οικοδομής να διενεργούν αυτοψία, να επισημαίνουν οποιεσδήποτε παραλείψεις και σφάλματα και να διατάσσουν την λήψη των καταλλήλων μέτρων προς επανόρθωσή τους. Η υποχρέωση αυτή των Νομαρχιών καθίσταται εντονότερη εάν κατά το αρχικό στάδιο ελέγχου των στατικών μελετών-σχεδίων είχε διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες της ότι δεν είναι πλήρης.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που έχουν κρίνει ότι:
1) τα αρμόδια όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είχαν υποχρέωση να ασκήσουν προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο κατά την κατασκευή του εργοστασίου της «Ρικομέξ», από την παράλειψη διενέργειας του οποίου ή την πλημμελή άσκησή του γεννήθηκε αυτοτελής ευθύνη της, αφού από τις εφαρμοστέες πολεοδομικές διατάξεις δεν θεσπίζεται αποκλειστική ευθύνη των ιδιωτών μηχανικών μελετητών που υποβάλουν τη μελέτη στην Πολεοδομία,
2) τα όργανα αυτά άσκησαν πλημμελώς τον οφειλόμενο προληπτικό έλεγχο, αφού εξέδωσαν τις σχετικές οικοδομικές άδειες παρά τις ελλείψεις και ανακρίβειες που υπήρχαν στα υποβληθέντα από την εταιρεία στοιχεία, ενώ παρέλειψαν να ασκήσουν και τον προβλεπόμενο κατασταλτικό έλεγχο, όπως προέκυψε από την έλλειψη υπογραφών των αρμόδιων οργάνων στις θέσεις των οικοδομικών αδειών που αφορούσαν την θεώρησή τους.
Το ΣτΕ, τέλος, απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό της Νομαρχίας ότι στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη – μελετητή της «Ρικομέξ».

Σχόλια