Δικαίωση ΟΠΑΠ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα VLTs

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη με την απόφαση της 8ης Ιανουαρίου 2015 στην υπόθεση T 58/13, ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και 13 τυχερών παιγνίων δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Ενώπιον του Δικαστηρίου είχαν προσφύγει οι έξι φορείς εκμετάλλευσης καζίνο της χώρας κατά της αποφάσεως της Επιτροπής να παραχωρηθούν τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης των τυχερών παιγνίων VLTs στον ΟΠΑΠ. Το ΔΕΕ έκρινε ότι οι φορείς εκμεταλλεύσεως καζίνο δεν απέδειξαν ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο αναλύοντας από κοινού τη συμφωνία περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και την προσθήκη, καθ’ όσον οι δύο σχετικές συμφωνίες συνήφθησαν ταυτόχρονα με τον ΟΠΑΠ εν όψει της ιδιωτικοποιήσεώς του.

Η υπόθεση ξεκίνησε με την υποβολή καταγγελίας των φορέων εκμετάλλευσης καζίνο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση στον ΟΠΑΠ κρατικής ενισχύσεως, ασύμβατης με το ισχύον νομικό πλαίσιο στην εσωτερική αγορά. Για να εκτιμηθεί το συμβατό της συμφωνίας περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων με το δίκαιο του ανταγωνισμού, η Επιτροπή στηρίχθηκε σε προσκομισθείσα από τις ελληνικές αρχές μελέτη, όσον αφορά στην αξία των χορηγουμένων με τη συμφωνία δικαιωμάτων και έκρινε ότι οι συμφωνίες αυτές δεν χορηγούν πλεονέκτημα στον ΟΠΑΠ.

Το ΔΕΕ με την εν λόγω απόφασή του επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής, περί μη ύπαρξης απαγορευμένης κρατικής ενίσχυσης στον ΟΠΑΠ και απορρίπτει την προσφυγή των φορέων εκμετάλλευσης καζίνο στο σύνολό της.
 

Σχόλια