Δικαίωση συνταξιούχου στον οποίο το ΙΚΑ είχε χρεώσει δύο φορές το ίδιο ποσό

0

 

Συνταξιούχος κατήγγειλε στον Συνήγορο ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ζητούσε για δεύτερη φορά να επιστρέψει το ίδιο ποσό το οποίο του είχε καταβάλει χωρίς να το δικαιούται.

Συγκεκριµένα, για χρονικό διάστηµα περίπου επτά µηνών (10/2012 – 4/2013) και πριν αρχίζει η κανονική καταβολή της σύνταξής του, χορηγήθηκε στον εν λόγω πολίτη προσωρινή σύνταξη, χωρίς όµως να τη δικαιούται. Τον Σεπτέµβριο του 2016, του καταλογίστηκαν τα αχρεωστήτως χορηγηθέντα ποσά, και ζητήθηκε η επιστροφή τους. Ο συνταξιούχος υποστήριξε ότι έχει ήδη επιστραφεί η οφειλή αυτή, αφού, ήδη από τον Ιανουάριο του 2015 έχει συµψηφιστεί µε αναδροµικά ποσά συντάξεων.

Ο Συνήγορος έστειλε στο αρµόδιο υποκατάστηµα επιστολή-πόρισµα, στην οποία, προβαίνοντας σε αναλυτικούς υπολογισµούς των διαφόρων ποσών που καταβλήθηκαν ή συµψηφίστηκαν, επισήµανε ότι πράγµατι τα ποσά αυτά είχαν ήδη αποπληρωθεί δια συµψηφισµού, µε αναδροµικές συνταξιοδοτικές παροχές, και συνεπώς θα έπρεπε να επανεξεταστεί η απόφαση µε την οποία του χρεωνόταν το ίδιο ποσό για δεύτερη φορά.

Η αρµόδια υπηρεσία επανεξέτασε την υπόθεση, αποδέχτηκε τις θέσεις του Συνηγόρου, ότι δηλ. ο συνταξιούχος είχε χρεωθεί δύο φορές το ίδιο αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και ανακάλεσε την απόφαση καταλογισµού.

Σχόλια