Δίκαιωση της ΔΕΗ από το ΔΕΚ για την κατοχή και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά λιγνίτη

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) δικαίωσε με απόφαση που εξέδωσε σήμερα, τη ΔΕΗ, η οποία υποστηριζόμενη από το ελληνικό κράτος είχε ασκήσει προσφυγή κατά δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες κάνουν λόγο για κατοχή δεσπόζουσας θέσης και για κατάχρηση αυτής εκ μέρους της ανωτέρω εταιρείας στην αγορά της προμήθειας λιγνίτη και για συνακόλουθη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της διατήρησης από το ελληνικό κράτος, των δικαιωμάτων εξόρυξης λιγνίτη υπέρ της ανώνυμης εταιρείας.

Εισαγωγικά, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία κατά της Ελλάδας για πρώτη φορά το 2003, ενώ τρία χρόνια αργότερα εξέδωσε τις επίμαχες αποφάσεις αναφερόμενη σε δύο χωριστές αγορές προϊόντων, της προμήθειας λιγνίτη αφενός και της χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αφετέρου τονίζοντας τη δημιουργία μιας κατάστασης ανισότητας των παρεχόμενων ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς όπως είχε επισημάνει, η Ελλάδα παρέχει στη ΔΕΗ τη δυνατότητα διατήρησης της δεσπόζουσας θέσης της αποκλείοντας ή παρακωλύοντας την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη αγορά.

Έγγραφα αποφάσεων link 1, link 2

Το ΔΕΚ με την απόφασή του τονίζει ότι από τη δικογραφία που εξέτασε προκύπτει ότι, παρά το ενδιαφέρον που εξεδήλωσαν οι ανταγωνιστές της προσφεύγουσας, εντούτοις, κανένας επιχειρηματίας δεν κατόρθωσε να επιτύχει την παραχώρηση από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως κοιτασμάτων λιγνίτη, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 2.000 περίπου εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως καθιστώντας όμως παράλληλα σαφές ότι για την αδυναμία των λοιπών επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα κοιτάσματα λιγνίτη δεν ευθύνεται η ΔΕΗ αλλά η Ελληνική Δημοκρατία, η οποία δεν προχώρησε στη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λιγνίτη.

Ο ρόλος της προσφεύγουσας είναι περιορισμένος και αφορά αποκλειστικά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, των οποίων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της παραχωρήθηκαν σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Επιτροπής περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας, όσον αφορά την πρόσβαση στο λιγνίτη, θέσης της στην επίμαχη αγορά. Στη συνέχεια, το δικαστήριο παρέθεσε πλούσια νομολογία από την οποία προκύπτει ότι η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως εκ μέρους της επιχειρήσεως που απολαύει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος μπορεί είτε να απορρέει από τη δυνατότητα ασκήσεως του δικαιώματος αυτού κατά τρόπο καταχρηστικό είτε να αποτελεί άμεση συνέπεια του εν λόγω δικαιώματος.

Εντούτοις, από την ανωτέρω νομολογία δεν προκύπτει ότι το γεγονός και μόνον ότι η οικεία επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της, συνεπεία κάποιου κρατικού μέτρου, συνιστά αυτό καθ’εαυτό κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Καταλήγοντας λοιπόν το δικαστήριο, ακύρωσε τις από 5 Μαρτίου 2008 και 4 Αυγούστου 2009 αποφάσεις της Επιτροπής και την καταδίκασε πέραν των δικαστικών εξόδων, στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η ΔΕΗ.

Σχόλια