Δήλωση κατάθεσης σήματος και χωρίς δικηγόρο με το ν.4072/2012

0

Δεν απαιτείται η παράσταση δικηγόρου για την υποβολή δήλωσης κατάθεσης εμπορικού σήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α’86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στα άρθρα 134 έπ. αναφορικά με την κατάθεση σημάτων, καταθέτης μπορεί να είναι είτε απευθείας ο δικαιούχος, είτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού. Στην περίπτωση που καταθέτης είναι ο ίδιος ο δικαιούχος η δήλωση κατάθεσης φέρει μεταξύ άλλων τα στοιχεία αυτού, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίθετα, αν καταθέτης είναι πληρεξούσιος δικηγόρος, στη δήλωση αναγράφονται και τα στοιχεία του δικηγόρου, όπως δηλαδή γινόταν μέχρι σήμερα.

Σχόλια