Δημοσιεύθηκε ο Ν.4622/2019 για το επιτελικό κράτος

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ [Α – 133/7-8-2019] ο νέος Νόμος 4622/2019 με τίτλο:

«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.»

Σχόλια