Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

0

 

Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το 2014, ενώ σύμφωνα με το μήνυμα του Προέδρου της επιτροπής και Αντιπροέδρου Ε.Τ. Αρείου Πάγου  κ. Δημήτριου Κυριτσάκη

“Οι αποφάσεις της Επιτροπής στη συντριπτική τους πλειοψηφία επικυρώθηκαν στην ουσία τους το 2014, με ισάριθμες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβούλιου της Επικρατείας, παρά τις επι- μέρους μειώσεις επιβληθέντων προστίμων. Στο ίδιο διάστημα, η Ε.Α συνέχισε τη διεύρυνση των συμβουλευτικών της δράσεων, με έκδοση, μεταξύ άλλων, νέας σειράς Ενημερωτικών Δελτίων για παρουσίαση στο κοινό διαφόρων επίκαιρων θεμάτων ανταγωνισμού, καθώς και Οδηγού προς Αναθέτουσες Αρχές για την ανίχνευση και την πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς προμηθειών. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του εδραιωμένου ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην προώθηση της εξέτασης των αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό από τη θέσπιση νόμων και διατάξεων, η συνδρομή της στη διαδικασία αυτή, μέσω του γνωμοδοτικού
της έργου την τελευταία τριετία, εκτιμάται από τον ΟΟΣΑ ότι βελτίωσε τις συνθήκες ανταγωνισμού σε 75% από περίπου 350 επαγγέλματα (έρευνα για την Ελλάδα το Νοέμβριο του 2013). Επιπροσθέτως, η συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον Ο.Ο.Σ.Α στα προγράμματα της Αξιολόγησης Συν- θηκών Ανταγωνισμού για την Ελλάδα επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της Επιτροπής και της δέσμευσής της να ενισχύσει το συμβουλευτικό της ρόλο.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου Προγράμματος Συνεργασίας, που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2014. 482 νομοθετικά κείμενα αξιολογήθηκαν, 154 προβλη- ματικές κανονιστικές ρυθμίσεις εντοπίστηκαν και 88 συνολικά προτάσεις μεταρρύθμισης υποβλήθηκαν σε άλλους 4 τομείς της οικονομίας. Σε αναγνώριση των διαρκών και επιτυχών προσπαθειών συμβουλευτικού χαρακτήρα της Ε.Α. για την αξιολόγηση των συν- θηκών ανταγωνισμού, η τελευταία βραβεύτηκε στο διαγωνισμό που διοργάνωσαν οι διεθνείς οργανισμοί της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού, για το 2014. Αναγνωρίστηκε, έτσι, η καθοριστική της συμβολή, στην εδραίωση και προώθηση των πολιτικών ανταγωνισμού σε συνθήκες κρίσης, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό και την άρση ρυθμιστικών εμποδίων του ανταγωνισμού, καθώς και την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

Σε θεσμικό επίπεδο, η Επιτροπή συνέβαλε ουσιωδώς, στο ίδιο διάστημα, στη διαμόρφωση και υιοθέτηση της Οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις δικαίου του ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (το πρώτο εξάμηνο του 2014), σε συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με συντονιστικό ρόλο στην ομάδα διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Σχόλια