Ν. 4139/2013: Τροποποιήσεις σε διατάξεις του ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠοινΔ

0

Δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 74/20.03.2013) ο Ν. 4139/2013 [PDF] «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο αναθεωρείται ο κώδικας περί ναρκωτικών (Μέρος Α’) και παράλληλα, τροποποιούνται διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και θέματα που αφορούν Δικαστικούς Λειτουργούς, Συμβολαιογράφους, υπαλλήλους του υπουργείου Δικαιοσύνης και δικαστικούς υπαλλήλους (Μέρος Β’).

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις.

Με το άρθρο 93 παρ. 1 του Ν. 4139/2013 διευκρινίζεται το ζήτημα του αριθμού των αναγκαίων παραβόλων σε περίπτωση απλής ή αναγκαίας ομοδικίας. Στο άρθρο 495 παρ. 4 ΚπολΔ προστίθεται δεύτερο εδάφιο, με το οποίο ορίζεται ότι «Σε περίπτωση που ασκήθηκε ένα ένδικο μέσο από ή κατά περισσότερων διαδίκων κατατίθεται ένα παράβολο από τους εκκαλούντες, αναιρεσείοντες ή αιτούντες».

Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 576 ΚΠολΔ, με το οποίο ρυθμίζεται η ομοδικία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 576 ΚΠολΔ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση απλής ομοδικίας, αν κάποιος δεν εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, η υπόθεση χωρίζεται και η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης χωρεί νομίμως, ως προς όσους εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή έχουν κλητευθεί νομίμως και κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς τους λοιπούς».

Στο άρθρο 648 ΚπολΔ προστίθεται εδάφιο, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: «Η συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ενδίκων μέσων που αφορούν σε αναπροσαρμογή του μισθώματος προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η συζήτηση αυτή, η νέα προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες».

Μεταβολές πραγματοποιούνται και σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα, το άρθρο 79 παρ.3 περ. δ’ εδ. β’ του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Η τέλεση της πράξης από μίσος προκαλούμενο λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η ποινή δεν αναστέλλεται».

Επίσης, προστίθεται άρθρο 182Α στον Ποινικό Κώδικα, με το οποίο ορίζεται ότι «Με φυλάκιση από ένα έως τρία έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή με βούλευμα, ως προς την ελευθερία διαμονής και άλλες υποχρεώσεις του, σε υποθέσεις για τις κακουργηματικού χαρακτήρα αξιόποινες πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, πορνογραφίας ανηλίκων, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εφόσον έχει αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο και δεν έχει αυτή περατωθεί. Η ποινή που επιβάλλεται στον παραβιάσαντα τους όρους φυγόδικο κατηγορούμενο, δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η τυχόν ασκηθείσα έφεση, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα».

Καταργείται η διάταξη του άρθρου 349 παρ.8 ΚΠοινΔ, με την οποία προβλεπόταν υποχρέωση του συνηγόρου για έγγραφη γνωστοποίηση του λόγου αναβολής στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον αυτός αναφανεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη δικάσιμο. Με την παρ. 4 του άρθρου 93 προβλέπεται η υποχρέωση του Δικαστηρίου να εξετάσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης για δεκαπέντε (15) ημέρες αποφεύγοντας την αναβολή, εφόσον αιτιολογείται συνοπτικά ότι ο λόγος αναβολής μπορεί να αντιμετωπιστεί με διακοπή.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 20η Μαρτίου 2013.

Σχόλια