Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4498/2017 για τα ωράρια εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ 172/Α/16-11-2017) ο Ν. 4498/2017 “Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. – Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.”

Σχόλια