Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4366/2016 με την πρόβλεψη παράτασης προθεσμιών του νόμου Κατσέλη

0

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4366/2016 (Άρθρο Τρίτο του νόμου 4366/2016) που προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για το Νόμο Κατσέλη.

Αρχείο ΦΕΚ Α’18/15-2-2016

Άρθρο Τρίτο

Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων − Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α ́ 94),
του ν. 3869/2010 (Α 130) και του ν. 4354/2015 (Α 176)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α ́ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015 (Α ́ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρε− μούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α ́ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώ− σεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαρτίου 2016».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α ́ 130) οι λέξεις «μέχρι ένα (1) μήνα» αντι− καθίστανται από τις λέξεις «μέχρι δύο (2) μήνες».

Σχόλια