Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την περιουσιακή κατάσταση των βουλευτών

0

Στο ΦΕΚ Α’ 77/3.4.2012 δημοσιεύθηκε ο N. 4065/2012 ο οποίος τροποποιεί τον προηγούμενο Ν. 3213/2003 με τίτλο «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων». Στο νέο νόμο προβλέπεται διεύρυνση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών (αρ. 21 ν.3023/2002) με τη συμμετοχή ενός καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ρόλος της Επιτροπής θα είναι ο επανέλεγχος ή ο αρχικός έλεγχος των δηλώσεων  περιουσιακής κατάστασης των εν ζωή πολιτικών (κοινοβουλευτικών ή εξωκοινοβουλευτικών προσώπων), καθώς και των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ενώ η δημοσίευση στα Μ.Μ.Ε θα επιτρέπεται υπό τον όρο δημοσίευσης ολόκληρου του κειμένου της δήλωσης.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη διευκόλυνση του ελέγχου της δήλωσής τους, θα έχουν τη δυνατότητα να συνυποβάλουν ειδική δήλωση παραίτησης από κάθε προστασία που τους προσφέρει η νομοθεσία περί απορρήτου των οικείων στοιχείων, καθώς και παραίτησης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από κάθε ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα σε οποιοδήποτε ακίνητο ή κινητό πράγμα ή οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή άϋλο τίτλο, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο η καταγραφή του στη δήλωση έχει παραλειφθεί. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συνυποβάλουν αυτή την ειδική δήλωση, υποχρεούνται να παρέχουν ειδική και ανέκκλητη εξουσιοδότηση και με συμβολαιογραφικό τύπο πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε να μπορεί αυτός να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες για κάθε περιουσιακό στοιχείο του υπόχρεου είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή.

ΦΕΚ Α’ 77/3.4.2012

Σχόλια