Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία της 25ης Νοεμβρίου 2003, της ΕΕ, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

Με αυτό το προεδρικό διάταγμα παρέχονται σε μετανάστες, υπηκόους τρίτων χωρών περισσότερα δικαιώματα καθώς και ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς σε οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς της χώρας, με σκοπό την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.

Προκειμένου υπήκοος τρίτης χώρας ν ασκήσει το δικαίωμα του ως προς την υπαγωγή του στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να έχει προηγηθεί πενταετής νόμιμη και αδιάκοπη διαμονή στη χώρα.

Οφείλει επίσης να είναι σε θέση ν ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαβίωσης του ίδιου και των συντηρούμενων μελών της οικογένειάς του, να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, κατάλληλο κατάλυμα και να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Από τη δυνατότητα υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς εξαιρούνται ρητά οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων ο σκοπός διαμονής δεν συνδέεται με πρόθεση εγκατάστασης σε διαρκή βάση στη χώρα, όπως είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για σπουδές, απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, επαγγελματική κατάρτιση κ.α.

Μετά την υποβολή της σχετικής αίτηση από τον υπήκοο τρίτης χώρας, το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, αφού εξετάσει εάν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις .

Σχόλια