Δημοσίευση από την ΕΚΤ στατιστικών στοιχείων για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα

0

Στις 31 Ιανουαρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε ό,τι αφορά τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικά σημαντικών, σχετικά με:

– την κερδοφορία,
– την κεφαλαιακή επάρκεια,
– την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. μη εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα ανοίγματα), και
– τη ρευστότητα.

Συνημμένο αρχείο – Έκθεση της ΕΚΤ
 

Σχόλια