Δημοσίευση του Ν. 4072/2012 για εταιρείες και εμπορικά σήματα

0

Διατάξεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα σήματα και τη μεσιτεία ακινήτων περιέχει ο νέος νόμος 4072/2012 που δημοσιεύθηκε σήμερα στη ΦΕΚ Α’86/11.4.2012 με τίτλο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Στο νόμο ρυθμίζεται η νέα εταιρική μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Επιπλέον, περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταχώριση, το πεδίο προστασίας και τις αξιώσεις επί προσβολής των σημάτων σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ενώ υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τα κοινοτικά σήματα και τα σήματα αλλοδαπών καταθετών.

O Ν. 4072/2012 για εταιρείες και εμπορικά σήματα

Σχόλια